از دستگاه فیزیوتراپی توتال تنس به عنوان دوربین لیزری در چین استفاده می شود

داده‌های زیر از مطالعات بر روی دستگاه فیزیوتراپی توتال تنس توسط نویسنده اول استخراج و توسط دو مرورگر دیگر بررسی شد. نویسندگان مطالعه، ویژگی‌های جمعیت ویژگی های مداخلات مقایسه با آموزش سنتی کلاس درس و نتایج تصمیم نهایی در مورد مقالات ارائه شده  است.

از طریق یک جلسه بحث و گفتگو با حضور همه نویسندگان گرفته شد. ما خطر سوگیری را برای RCTهای وارد شده و مطالعات کوهورت با استفاده از ابزار خطر سوگیری کاکرین ارزیابی کردیم.

ارزیابی خطر سوگیری توسط سه بازبین به طور مستقل انجام شد. سوگیری برای پنج حوزه: انتخاب، عملکرد، فرسایش، گزارش و سایر تهدیدهای بالقوه برای اعتبار به عنوان بالا، کم یا نامشخص ارزیابی شد.

با توجه به اصطلاحات متعددی که برای طراحی های یادگیری دیجیتال استفاده می شود، مروری بر برخی از پرکاربردترین اصطلاحات در جدول 1 آمده است.

ابتدا مقالات وارد شده بر اساس طرح مطالعه دسته بندی شدند. پس از آن، توصیف طرح‌های یادگیری، فناوری‌های یادگیری دیجیتالی مورد استفاده، و نتایج یادگیری برای تجمیع نتایج در متاآنالیزها بر اساس شباهت‌های آنها در نظر گرفته شد.

ما تفاوت‌های میانگین را برای ادغام نتایج مستمر مشابه محاسبه کردیم. به عنوان مثال، رضایت دانش‌آموزان از طراحی یادگیری که در مقیاس لیکرت 5-1 گزارش شده است.

زمانی که مطالعات شامل مقیاس‌های متفاوتی برای نتیجه یکسان استفاده کردند، از میانگین تفاوت‌های استاندارد شده (SMDs) استفاده کردیم. . برای همه پیامدها، ما فواصل اطمینان 95٪ مرتبط (CIs) را گزارش کردیم.

ورودی های دوگانه داده ها انجام شد. متاآنالیز بر اساس یک مدل اثرات تصادفی بود، زیرا ما انتظار داشتیم که در بین مطالعات وارد شده ناهمگنی وجود داشته باشد.

مطالعاتی که جمعیت‌ها، مداخلات و پیامدهای مشابهی را گزارش می‌کردند در متاآنالیزها ادغام شدند. برای مطالعاتی که برای ادغام بیش از حد ناهمگن بودند، نتایج را به صورت روایی ارائه می‌کنیم.