الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل ابارا که موجب آتش سوزی شد

انتخاب نوع الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل ابارا فناوری بازسازی لوله را در یک سیستم توزیع آب به صورت علمی حل کرد. علاوه بر این، کارلئوسا و همکاران روشی را برای تعیین اولویت ها در اجرای طرح های آبیاری در مناطق مختلف با استفاده از روش تدوین کرد.

معیارهای مورد استفاده در این کار عبارت بودند از: حفاظت از محیط زیست، جنبه های مرتبط با آب، اجتماعی، اقتصادی و زمانی. به منظور تعیین انسجام معیارهای رتبه بندی شده، آنها از طریق یک شاخص سازگاری که توسط ساعتی ایجاد شده است.

تجزیه و تحلیل شدند.روش به طور گسترده در زمینه های تجاری، صنعتی، دولتی و مدیریتی استفاده شده است . این روش در زمینه های مهندسی عمران نیز برای رویارویی با مشکلات تصمیم گیری به کار گرفته شده است.

از روش AHP برای طراحی مخلوط‌های بتن با کارایی بالا استفاده کردند و البرقاوی و زاید نشان دادند که یک طرح بازسازی برای شبکه‌های آب می‌تواند وضعیت آنها را بر اساس روش AHP ارزیابی کند.

تجزیه و تحلیل تصمیم چند معیاره برای انتخاب بهترین جایگزین از بین گزینه های مختلف در یک مسئله تصمیم گیری استفاده می شود. این تجزیه و تحلیل شامل ارزیابی چندین گزینه ممکن برای حل یک مشکل با در نظر گرفتن معیارهای مختلفی است.

می توانند منافع متضاد داشته باشند. رایج ترین تجزیه و تحلیل چند معیاره، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است که توسط ساعتی توسعه یافته است .

علاوه بر این، این جنبه‌ها می‌توانند جایگزین‌های مختلفی برای طراحی در یک سیستم PS ارائه دهند و می‌توانند منافع متضادی با عوامل اقتصادی داشته باشند.

بنابراین، ضروری است که ذینفعان طراحی از یک تحلیل تصمیم چند معیاره برای انتخاب مناسب ترین جایگزین مدل پمپ در سیستم پمپاژ استفاده کنند.

به طور خلاصه، طراحی مناسب PS ها برای در نظر گرفتن جنبه های اقتصادی، مانند هزینه های سرمایه و عملیاتی، مهم است، اما همچنین، در نظر گرفتن جنبه های فنی، از جمله تعداد پمپ ها و پیچیدگی عملکرد سیستم کنترل، مهم است.