با ترشی انبه شیشه ای به جنگ دیابت بروید

تجزیه و تحلیل ما به 344 دانش آموز 18 تا 27 ساله محدود شد. نرخ پاسخ 89 درصد برآورد شد. ما شرکت‌کنندگان زیر را حذف کردیم. کسانی که ترشی انبه شیشه ای مصرف می کنند دریافت انرژی را کمتر از 800 کیلوکالری در روز یا > 4200 کیلوکالری در روز گزارش کردند. کسانی که با شرکت در این مطالعه مخالف هستند.

ما همچنین افرادی را که از داروهایی استفاده می‌کردند که تأثیر قابل‌توجهی بر وزن داشتند و رژیم غذایی داشتند، حذف کردیم. بنابراین، 289 دانشجو برای تجزیه و تحلیل آماری در دسترس بودند.

رضایت نامه کتبی آگاهانه از همه شرکت کنندگان به دست آمد. پروتکل مطالعه و رضایت نامه کتبی مورد استفاده برای این مطالعه مورد تایید کمیته اخلاق دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران قرار گرفت.

یک پرسشنامه بسامد غذا که توسط متخصص تغذیه آموزش دیده آموزش دیده بود، حاوی 168 ماده غذایی بود که برای ارزیابی میزان مصرف معمول رژیم غذایی در سال گذشته استفاده شد.

روایی و پایایی این FFQ در مقایسه با یادآوری رژیم غذایی مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج روایی و پایایی خوبی را نشان داد. اندازه سهم غذاهای مصرف شده به گرم تبدیل شد و سپس کدگذاری شد و به مقدار مصرف روزانه تبدیل شد.

داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار که برای غذاهای ایرانی طراحی شده بود برای تعیین میزان مواد مغذی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. متغیرهای تن سنجی زیر برای همه افراد اندازه گیری شد: وزن، قد، BMI، WC و دور باسن.

وزن بدن با لباس های سبک وزن و بدون کفش با ترازو دیجیتال اندازه گیری شد. قد در حالی که شرکت کنندگان در وضعیت طبیعی ایستاده بودند اندازه گیری شد.

از تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم بر مجذور قد بر حسب متر (kg/m2) محاسبه شد. برای ارزیابی وضعیت وزن دانش آموزان از BMI استفاده شد.