توزیع ویژه انواع ورق آلومینیوم

قیمت مناسب در توزیع ویژه انواع ورق آلومینیوم از طریق این مرکز با حداقل زمان ممکن صورت می گیرد.
ورق های آلومینیومی با با توجه به این که از آلومینیوم و نیز آلیاژ هایی ساخته می شود دارای ویژگی هایی می باشد که وجود آن از اهمیت بسزایی برای این اوراق برخوردار است.
در واقع می توان گفت که جدا از وجود زیبایی ظاهری در این اوراق، کیفیت و مقاومت و ضد زنگ زدگی به عنوان چند اصل اساسی می باشد.
همچنین از دیگر ویژگی هایی که می توان برای این دسته اوراق ذکر نمود شامل:
عدم زنگ زدگی یا عدم اکسیداسیون، سبکی در وزن، انعطاف پذیری خو در خم کاری ها، تنوع در رنگ و بسیاری دیگر است.
منبع: آهن و آلومینویم