روغن شحم گاو دکتر روازاده موجب از بین رفتن تیرگی زیر چشم می شود

در کشور ما کیفیت روغن شحم گاو دکتر روازاده توسط استاندارد دولتی تنظیم می شود. شاخص های مهم در تعیین کیفیت کره (کره، قیمه) طعم و بو است. این شاخص ها با استفاده از ارزیابی ارگانولپتیک (حسی) تعیین می شوند.

طعم روغن به ترکیب شیمیایی آن بستگی دارد. حداقل مقدار یک ماده در محلول لازم برای تحریک حس چشایی متفاوت است. بستگی به ماهیت ماده، توانایی ها و شرایط چشنده، شرایط چشایی دارد.

محدوده کره حیوانی بسیار متنوع است. انواع روغن در محتوای اجزاء، ویژگی های ارگانولپتیک، ارزش بیولوژیکی، هدف متفاوت است. طیف کره حیوانی تولید شده در کشورهای خارجی با صنایع لبنی توسعه یافته عمدتاً شامل کره خامه ترش با کسر جرمی چربی 80-82 درصد است.

در تعدادی از کشورها، در سال های اخیر، تحقیقات گسترده ای در مورد توسعه انواع جدید کره و جایگزین های آن  انجام شده است، که در بیشتر موارد با محتوای کاهش یافته مشخص می شود. فاز چربی و افزایش مقدار پروتئین. در تولید چنین روغنی، استفاده از طعم دهنده ها، رنگ ها، ویتامین ها و سایر اجزای منشا غیر لبنی مجاز است.

در تعدادی از کشورها به منظور افزایش لیپوتروفی کره، جایگزینی نسبی چربی شیر با چربی گیاهی را انجام می دهند. در سال‌های اخیر، فدراسیون بین‌المللی لبنیات بارها درباره مقبولیت (با رعایت قوانین کشورهای مختلف) استفاده از چربی‌های گیاهی در محصولاتی مانند کره یا تولید این گونه محصولات بحث کرده است.

مشخص شده است که در اکثر کشورها این امکان مجاز است و در تعدادی از کشورها محصولات مشابهی در حال توسعه است. محصولات جدید، به عنوان یک قاعده، با تعادل خوب ترکیب و افزایش ارزش بیولوژیکی مشخص می شوند.

با در نظر گرفتن روند فعلی جهانی کاهش ارزش انرژی محصولات غذایی در نتیجه کاهش کسر جرمی چربی در آنها، بارها موضوع مربوط به طبقه بندی محصولات لبنی از جمله کره و آنالوگ های آن را مورد بحث قرار داده است. ، یعنی محصولات نزدیک به آن از نظر شاخص های مصرف کننده و انتصاب.