فروش ورق آلومینیوم ساده

در میان تمامی انواع فلزات نرخ استفاده از آلومینیوم بعد از آهن بالاتر بوده و در رده دوم در کارهای ساخت و ساز ، ساختمانی و صنایع مهم قرار می گیرد.
ورق های آلومینیومی می توانند به صورت های مختلف برش داده شده و یا به صورت ساده مورد استفاده واقع شوند.
فروش انواع این ورق ها از جمله ساده آن از طریق این بازرگانی امکان پذیر می باشد.