قیمت ورق آلومینیوم رول

ورق آهن ضد سایش آلومینیوم وزن ناچیزی دارد به همین علت از آن به عنوان ورق سبک یاد می شود.

این وزن سبک باعث شده از ورق آلومینیوم در صنایع زیادی استفاده گردد.

ورق

همچنین شمش آلومینیوم خشک قابلیت انعطاف خوبی دارد و به راحتی خم و پیچیده می شود.

تمامی این قابلیت ها مزید بر علت شده تا از انواع ورق آلومینیوم در اغلب صنایعی که در حال حاضر در دنیا دارا فعالیت هستند استفاده بسیار زیادی شود‌.