هودی دخترانه پشمی که باعث آتش سوزی در مدرسه شد

در اینجا از تحلیل عاملی تأییدی برای اندازه‌گیری اعتبار سازه مدل هودی دخترانه پشمی استفاده شد، در حالی که اعتبار همگرا برای وجود سازه است که توسط همبستگی‌های نشان‌داده‌شده توسط معیارهای مستقل سازه تعیین می‌شود.

برای ارزیابی اعتبار همگرا، برآوردهای بارگذاری و پایایی سازه مورد بررسی قرار گرفت. در اعتبار همگرا را می توان با استفاده از مدل اندازه گیری با تعیین مقدار قابل توجه ضریب الگوی تخمینی هر آیتم بر روی ضریب ساختاری زیربنایی آن اندازه گیری کرد.

در اینجا خوب بودن برازش مدل نهایی نشان‌دهنده «تناسب معقول یا خوب» پیشنهاد می شود که برای تناسب خوب است.  در این مطالعه،  برازش معقول را نشان می دهد.

یک قانون کلی برای CFI و شاخص‌های افزایشی این است که مقادیر بیشتر از تقریباً 0.90 ممکن است نشان‌دهنده برازش مناسب مدل محقق باشد به تناسب کامل اشاره دارد.

بنابراین، نشان دهنده تناسب نسبتاً خوبی برای مدل محقق در این مطالعه است. نشان دهنده تناسب نسبتا خوب برای مدل محقق است. NNFI (شاخص تناسب غیرمعمول)مقدار 0.90 یا بهتر برای تناسب خوب توصیه شده است .

بنابراین، برای این مطالعه برازش خوب دلالت دارد. از ارزیابی برازش برازش فوق، تحلیل عاملی تأییدی برای مدل اندازه‌گیری نهایی به طور منطقی برازش مدل را تأیید کرد.

یک مدل ساختاری متناسب با لباس معلمان، نگرش دانش آموزان و داده های یادگیری دانش آموزان مطابق با ساختار مدل ارائه شده در شکل 1 است.

سه مسیر (لباس معلم نسبت به نگرش دانش‌آموزان، لباس معلمان نسبت به یادگیری دانش‌آموزان، و نگرش دانش‌آموزان به یادگیری دانش‌آموزان) دارای ضرایب مسیر استاندارد شده مثبت و قابل‌توجهی هستند که به‌طور متوالی بر اساس آزمون والد کاهش نمی‌یابند.